ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MATEŘSKÉ ŠKOLY ZVONEČEK MĚLNÍK JE K DISPOZICI V TIŠTĚNÉ PODOBĚ NA ADRESE ŠKOLY6 Duhový zvoneček


My jsme školka barevná, školka plná dětí, školka plná dětí. Jako pytlík kuliček, rozkutálí se ti, rozkutálí se ti.“


Svět kolem nás není jen černobílý obraz, ale je plný barevných rozmanitostí, které ovlivňují každého z nás. Proto i my se staneme „malíři“, kteří budou dětem předkládat všechny rozmanitosti - barvy tohoto světa tak, aby se z nich stali lidé, kteří budou umět vnímat, chápat, žít a radovat se z něj.


Každý den si poskládáme z jednotlivých barev duhový obrázek, ve kterém nebudou chybět barvy:Cíle projektu

Vytváření příležitostí pro získávání sociálně interaktivních zkušeností i s psanou řečí v autentickém sociálním kontextu


Projekt je sestaven do osmi tematických celků, které se navzájem prolínají a navazují na obsahové bloky RVP PV a příslušné kompetence. Vycházejí z cílů RVP a směřují k jejich naplňování v míře i obsahu, odpovídajícím individuálním potřebám a možnostem dětí.

Školní vzdělávací program je vytvořen na čtyři roky. ŠVP pravidelně po uplynutí jednoho školního roku revidujeme a na základě evaluace jej inovujeme. V průběhu roku aktuálně zařazujeme nová, rozvíjíme záměrně a cíleně krátkodobé záměry a dlouhodobé záměry přesahují do dalších let.

V rámci daného integrovaného bloku budeme dětem vytvářet příležitosti, využívat situace, navozovat události a připravovat takovou vzdělávací nabídku, která se k příslušným hlediskům vztahuje.

Z jednotlivých integrovaných bloků s přidělenými kompetencemi bude třída čerpat náměty, náplň i cíle pro tematické části realizované na třídě. Teprve v nich dojde k námětovému zpřesnění a ke konkretizaci obsahu, neboť budou reagovat na skutečné situace a potřeby dětí.

Tyto celky odpovídají požadavkům RVP PV pro konkrétní oblasti:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

a navzájem prolínají.6.1 Integrované blokyUčím se být kamarád

Chceme děti seznámit s novým prostředím, naučit je základní hygienické, společenské a zdvořilostní návyky, poznat samo sebe, žít spolu, vytvářet pravidla soužití a osvojit si základní pravidla vzájemné komunikace. Naučit je přizpůsobit své chování skupině, ve které žije, spolupracovat, respektovat se navzájem, aktivně přistupovat k problémům, vnímat svou sounáležitost s rodinou a nebýt lhostejný vůči svému okolí.


Cíle a záměry: Posilovat získání jistoty a důvěry, získání citové samostatnosti, podporovat rozvoj sebevědomí, rozvíjet u dětí prosociální postoje a jejich interaktivní a komunikativní dovednosti. Posilování citových vztahů k rodině. Seznamovat s pravidly společného soužití.


Navrhované činnosti:Očekávané výstupy:Doporučené bloky

MŠ Dukelská MŠ Kokořínská

Klubíčka přátelství Klubíčka přátelství

Pojď si se mnou hrát Pojď si se mnou hrát

Já a moje rodina Týden pravidel
Dary podzimu

Chceme děti naučit vnímat svou sounáležitost i s přírodním prostředím, přimět děti k uvědomění si změn, ke kterým v přírodě na podzim dochází a jaký má vliv na jejich zdraví a lidské tělo.


Cíle a záměry: Osvojení si poznatků o přírodě, rozvíjení smyslového vnímání (hmat, čich, sluch, chuť, zrak). Zapojení se do společných činností, osvojení si práci ve skupině. Postupné získávání sebevědomí a sebedůvěry. Rozvoj poznatků o správné životosprávě. Osvojení si poznatků o změnách v přírodě, v počasí. Vytváření si vztahu k přírodě, poznávání přírody, uvědomování si její proměnlivosti, účelnosti i krásy. Seznamování s tím, jak příroda funguje, s různými druhy počasí. Dále znát své tělo, z čeho se skládá a jak funguje, rozvíjet a užívat všechny své smysly. Rozvíjení řečové a manipulační schopnosti a kreativity. Vytvářet citový vztah ke své rodině, k místu kde dítě žije.Navrhované činnosti:


Očekávané výstupy:Doporučené týdenní bloky

MŠ Dukelská MŠ Kokořínská

Foukej, foukej větříčku Foukej, foukej větříčku

Můj domov Šel zahradník do zahrady

My stonáme neradi V lese je krásně

V lese je krásně Zamykání lesa

Můj domov


Kouzlo vánoc

Chceme děti seznámit se zvyky a tradicemi Vánoc, rozvíjet pocit sounáležitosti, umět se podělit o radost s ostatními a zapojit do prožitků dítěte ostatní členy rodiny. Všechny činnosti jsou motivačně sjednoceny a vedou děti k aktivnímu zapojení do činností a k radostnému prožívání společných oslav


Cíle a záměry: Rozvíjet schopnosti vytvářet citové vztahy, plně své city prožívat. Učit se dělat radost druhému a chápat jeho city a pocity, rozvíjet empatické reakce. Rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev. Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Seznamování se s tradicemi. Mít povědomí o kulturním a společenském dění v místě bydliště i ve společnosti.


Navrhované činnosti:


Očekávané výstupy:Doporučené bloky

MŠ Dukelská MŠ Kokořínská

Adventní čas, přišel zas Než přijde advent

Čertí rej Andělské zvonění

Vánoce přicházejí Dědečku, dědečku, koleda

Vítáme Nový rok Vánoce přicházejí

My tři královéZima čaruje

Chceme děti seznámit s charakteristickými rysy zimní přírody, zařadit radovánky na sněhu, dělat pokusy se sněhem a ledem. Děti si přiblíží kouzlo zimy, rozvinou své dosavadní a získají další životní zkušenosti.


Cíle a záměry: Podporování pohybové schopnosti a fyzické zdatnosti dětí, osvojení návyků bezpečného chování. Vytváření vztahu k přírodě a uvědomování její proměnlivosti, rozpoznávat znaky zimního období.


Navrhované činnosti:Očekávané výstupy:Doporučené bloky

MŠ Dukelská MŠ Kokořínská

Co nám vypráví sněhová vločka Co nám vypráví sněhová vločka

Ledové hrátky Ledové hrátky
Radost z poznávání

Prostřednictvím příběhu chceme seznámit děti s nebezpečím z kontaktu s cizí osobou, naučit je, jak tomu předcházet, popř. jak se bránit. Na základě pohádkového příběhu rozehrát aktivity a činnosti vedoucí k rozvoji kreativity a zručnosti dětí. Naučit se prosadit v kolektivu a při společenských událostech překonávat ostych.


Cíle a záměry: Rozvíjení zájmu o psanou podobu jazyka i o další formy sdělení (výtvarné, hudební, pohybové a dramatické). Vytváření základu aktivního postoje ke kultuře a umění. Rozvíjení receptivních dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění). Posilování schopnosti záměrně řídit svoje chování. Chápe koloběh ročních období, ví co se v jednotlivých obdobích děje.


Navrhované činnosti:


Očekávané výstupy:
Doporučené bloky

MŠ Dukelská MŠ Kokořínská

Cesta do pohádky Cesta do pohádky

Barevné království Knížka, můj kamarád

Dvanáct měsíčků Kocourek se vrací

Já jsem muzikant
Když se budí jaro

Chceme děti seznámit s lidovými tradicemi, rozvíjet jejich estetické vnímání a tvoření, seznámit je s lidovými říkadly a zvyky v souvislosti s příchodem jara a velikonočních svátků. Seznámit je s hodnotou záměrného učení a hodnotou lidské práce a současně se souvislostmi mezi nimi.


Cíle a záměry: Rozvíjení schopnosti city plně prožívat, prožitky umět vyjádřit. Rozvíjení kooperativních dovedností. Pozorování změn v jarní přírodě, všechno začíná růst, rodí se. Přiblížení zvyků a tradic jara. Navozování pozitivního vztahu dítěte ke škole, k zájmu o učení. Uvědomění si hodnoty lidské práce, seznamování se s tradicemi.


Navrhované činnosti:


Očekávané výstupy:Doporučené bloky

MŠ Dukelská MŠ Kokořínská

Zaťukalo jaro Zimo, zimo táhni pryč

Hody, hody doprovody Jaro je tu

Hrajeme si na školu Byla jedna slepička

Ten dělá to a ten zas tohle Na dvorečku

Naše země kulatá je

Chceme s dětmi poznávat život a na společné cestě si vzájemně pomoci zorientovat se ve složitostech dnešního světa a získat potřebné kompetence potřebné pro řešení světových problémů. Chceme využít vzájemné interakce dítě a dospělý. Naučit děti vnímat člověka jako součást přírody, světa, vesmíru.


Cíle a záměry: Vytváření vztahu k přírodě, vytvoření elementární základny pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí, které jej obklopuje. Chápaní příčiny a následky poškozování životního prostředí, uvažování v souvislostech. Upevňování výslovnosti a vyjadřovacích schopností. Osvojení poznatků a potřebných dovedností v péči o přírodu, o zvířátka. Seznámení se se světem rostlin a zvířat. Upevňování sounáležitosti s živou a neživou přírodou. Učit se zodpovědnosti za vlastní chování v přírodě.


Navrhované činnosti:


Očekávané výstupy:

- vyjádří souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují, v neznámých situacích

- naučí se zpaměti krátké texty (reprodukuje písničky, říkanky, pohádky)

- zapamatuje si různé zvuky zvířat

- je citlivé ve vztahu k přírodě, živým bytostem

- přispívá k ochraně životního prostředí

- uvědomuje si spojitost člověk a příroda

- ví, jak rovnováhu člověk a příroda může narušit nebo podpořit

- projevuje se citlivě k živým bytostem

- má poznatky o světě přírody

- zajímá se, co se děje v okolí

- umí vnímat krásu přírody, má vztah k přírodě

- ví, čím je příroda důležitá pro jeho životDoporučené bloky

MŠ Dukelská MŠ Kokořínská

Země má svátek Ostrov – kameny a půda

Putování vesmírem Ostrov – rostliny a živočichové

Maminka má svátek Ostrov – lidé

Máme rádi zvířata Češi v Evropě

Země má svátekSlunce patří létu

Chceme děti seznámit s radostmi letních her, ale i s nebezpečím s nimi spojenými, naučit je bezpečně se pohybovat v dopravním provozu. Poznávat s nimi různé země, národy, lidské rasy a jejich odlišnosti.


Cíle a záměry:

Rozvíjení vnímání svého okolí. Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem. Vytváření povědomí existenci ostatních kultur a národností. Osvojení poznatků o bezpečném chování v přírodě – louka, les, voda. Radost i nebezpečí letní přírody. Rozvoj pohybových dovedností dětí – obratnost. Rozvíjení fyzické i psychické zdatnosti dětí. Naučit je bezpečnému chování v dopravním provozu.


Navrhované činnosti:


Očekávané výstupy:Doporučené bloky

MŠ Dukelská MŠ Kokořínská

Těšíme se na léto Medové příběhy

Putujeme po krajích blízkých i vzdálených Slunovrat

Šlapu si to na kole i pěšky Šlapu si to na kole i pěšky

Rozjedeme se na prázdniny Rozjedeme se na prázdniny6.2 Tvorba třídních vzdělávacích programů

Třídní vzdělávací programy se průběžně doplňují a zohledňují individuální potřeby jednotlivých dětí.

- TVP PV není ucelený a písemně zpracovaný povinný dokument jako ŠVP PV, ale otevřený, doporučený pracovní plán, který je tvořený postupně, na základě integrovaných bloků (vše se prolíná), jehož písemný záznam je postupně ukládán v třídní dokumentaci,

- pro tvorbu TVP PV jsou dané tematické celky v ŠVP PV,

- každá učitelka si promýšlí, jak téma ŠVP naplní a rozvine, navrhuje a společně s dětmi vytváří konkrétní podtémata,

- podtémata se nemusí připravovat na celý rok dopředu,

- ve třídě si volí vlastní podtémata s úkoly, kterými plní dané cíle, pracuje pružně, s ohledem na aktuální možnosti, potřeby a čas,

- každý třídní plán je přizpůsoben konkrétním podmínkám třídy a každá učitelka může dostatečně respektovat dynamiku i stupeň rozvoje a učení dětí ve třídě,

- TVP PV tvoří konkrétní činnosti, které učitelka dětem nabídne v rámci určitého tématu,

- učitelka vytváří různé situace, je pouze rádce, pozorovatel nebo průvodce a děti se učí vlastní činností, nabízené aktivity vedou k rozvoji a získání očekávaných klíčových kompetencí,

- učitelka plánuje způsob i postup realizace, volí odpovídající formy (spontánní i řízené činnosti, skupinové a individuální), metody (hra, pohyb, manipulace s předměty, diskuse, prožitkové a situační učení, nápodoba, rozmanité činnost) a prostředky,

- v diskusi dává méně otázek, ale správně položených (chce lepší odpověď, nespěchá s hodnocením, povzbuzuje děti, aby se víc ptaly, oceňuje otázky a odpovědi, dává otázky s otevřeným koncem, které vedou děti k přemýšlení (např. Co si myslíš? Jak to víš? Proč si to myslíš? Máš k tomu důvod? Jak si můžeš být jistý? Je to vždy tak? A co když ne? Co myslíš, že se stane? Je jistě jiný způsob, důvod, možnost),

- TVP PV pomáhá učitelce zajistit, aby vzdělávací obsah odpovídal svým zaměřením i úrovní náročnosti potřebám, možnostem a zkušenostem dětí ve třídě, aby se odvíjel od nejbližšího a známého ke vzdálenějšímu a neznámému, aby již osvojené poznatky a dovednosti byly postupně prohlubovány a dále rozvíjeny,

- učitelka konkretizuje cíle a rozvádí v obsahu tak, aby odpovídaly skladbě dětí ve třídě, jejich potřebám a možnostem, sleduje, jak vzdělávání postupuje, vyhodnocuje, co se daří či nedaří a zvažuje další kroky, sleduje také vlastní kroky, jak postupovat, nač si dávat pozor, čeho se vyvarovat,

- TVP PV vede učitelku k cílevědomé, ale zároveň k pružné a volné práci, učitelka musí umět využívat situací, které se neočekávaně naskytnou,

- časový plán podtémat je pouze orientační, podle průběhu potřeby a zájmu dětí,

- jednotlivá podtémata jsou graficky ztvárněna v podobě myšlenkové mapy, každý má možnost podtéma rozvíjet a dotvářet průběžně podle postupu ve vzdělávání dětí a pracovat s ním volně, podle toho, jak se situace ve třídě vyvíjí,

- podstatou pro tvorbu TVP PV je tzv. prožitkové učení, které musí splňovat tyto podmínky: spontaneitu, objevnost, komunikativnost, konkrétnost, celostnost, prostor pro aktivitu a tvořivost.7 Evaluační systém a pedagogická diagnostika


Školní vzdělávací program, třídní vzdělávací programy i samotný vzdělávací proces Mateřské školy Zvoneček, Mělník podléhají pravidelné a souhrnné analýze. Výsledky analýzy vyvozují jasná doporučení a závěry pro reflexi dalšího vzdělávání. Evaluace je zpětnou vazbu celého vzdělávacího procesu a jeho výsledků, sleduje a ověřuje, zda a jak náš program funguje.

Vnitřní evaluace probíhá na úrovni třídy a provádějí ji jednotlivé učitelky. Evaluaci na úrovni školy realizuje celý pedagogický sbor.

Pedagogická evaluace zjišťuje, porovnává, popisuje a objasňuje kvalitu a efektivnost vzdělávacího procesu a jeho výsledků.

Evaluace nám poskytuje zpětnou vazbu ke korekci vlastní činnosti a je východiskem pro naši další práci.

Oblasti evaluaceEvaluace obsahu vzdělávání

Cíl:

zhodnotit stanovené vzdělávací cíle, pestrost nabídky činností i volitelných témat, způsob zpracování, stanovit případná opatření do dalšího integrovaného bloku

Časový rozvrh:

denně, průběžně, vždy po ukončení integrovaného bloku, na konci školního roku

Prostředky:

řízené rozhovory, konzultace učitelek, pozorování, hospitace, písemný záznam do třídního vzdělávacího programu

Kdo:

učitelky, ředitelka, zástupkyně ředitelky, vedoucí učitelkaEvaluace průběhu vzdělávání

Cíl:

vyhodnotit efektivnost průběhu vzdělávání z hlediska zvolených metod a forem práce, posoudit provázanost a vyváženost spontánních a řízených aktivit odpovídajících potřebám a možnostem každého dítěte

Časový rozvrh:

dle plánu pedagogických rad, průběžně, závěr- 2x ročně

Prostředky:

monitoring, vzájemné hospitace, konzultace učitelek, sebehodnocení dětí, písemný záznam, dotazníky

Kdo:

učitelky, ředitelka, zástupkyně ředitelky, vedoucí učitelka, zákonní zástupci
Evaluace výsledků vzdělávání

Cíl:

posoudit získané poznatky, znalosti a dovednosti, vyhodnotit funkčnost systému sledování pokroků jednotlivých dětí včetně dalšího zpracovávání výstupů, u předškolních dětí v rámci přípravy na ZŠ

Časový rozvrh:

průběžně, písemně 3x ročně- říjen, únor, červen

Prostředky:

pedagogické rady, konzultace učitelek, se zákonnými zástupci, s PPP, s odborníky z oblasti psychologie, logopedie, vedení portfolia, dětské výtvarné práce, zápisy do programu,

Kdo:

učitelky, ředitelka, zástupkyně ředitelky, vedoucí učitelka, pracovníci PPP


Evaluace TVP, ŠVP

Cíl:

posoudit návaznost cílů jednotlivých plánů předškolního vzdělávání

Časový rozvrh:

1x ročně

Prostředky:

pedagogické rady, hospitační záznamy, přehledy o osobním rozvoji jednotlivých dětí, přehled výsledků tříd v procentuálním vyjádření, rozbor dokumentace, kontrola třídní dokumentace, aktualizace

Kdo:

učitelky, ředitelka


Evaluace věcných podmínek

Cíl:

zhodnotit materiální podmínky školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP, posoudit technický stav budovy, vybavení tříd nábytkem, vybavení didaktickými pomůckami, hračkami, úprava zahrad ke hrám, vybavení školní jídelny

Časový rozvrh:

leden, červen

Prostředky:

pedagogické a provozní rady, záznamy z kontrolní činnosti, fotodokumentace, jednání se zřizovatelem

Kdo:

všichni zaměstnanci školy, zřizovatel, zákonní zástupci


Evaluace ekonomických podmínek

Cíl:

posoudit finanční zdroje vzhledem ke konkrétním potřebám školy, vyhodnotit plynulost čerpání mzdových prostředků školy, pravidelné uzávěrky čerpání finančních zdrojů

Časový rozvrh:

přehledy čerpání - 4 x ročně, ostatní průběžně

Prostředky:

rozpočet (od zřizovatele, státní), dohadovací řízení, rozbory, statistiky

Kdo:

účetní, ředitelka, zástupkyně ředitelky

Evaluace psychosociálních podmínek

Cíl:

zhodnotit vztahy ve třídě, prevenci diskriminace, nepřátelství a násilí, klima třídy, klima školy, úspěšnost adaptačního procesu, prostorové uspořádání tříd, vzhledem k zajištění soukromí dětí a jejich bezpečnosti

Časový rozvrh:

2x ročně - únor, červen

Prostředky:

pozorování, rozhovory, kontrola, hospitace, konzultace

Kdo:

učitelky, ředitelka, zástupkyně ředitelky vedoucí učitelka, zákonní zástupci


Evaluace organizačních podmínek

Cíl:

zhodnotit vhodnost a účelnost organizace, režimového uspořádání ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP, TVP

Časový rozvrh:

2x ročně - únor, červen

Prostředky:

průběžný monitoring v rámci celé organizace, hospitace, dotazník, záznamy z pedagogických a provozních porad

Kdo:

všichni zaměstnanci školy


Evaluace řízení školy

Cíl:

zhodnotit kontrolní systém vedení školy

Časový rozvrh:

přehledy čerpání - 4 x ročně, ostatní průběžně

Prostředky:

rozpočet (od zřizovatele, státní), dohadovací řízení, rozbory, statistiky

Kdo:

účetní, ředitelka, zástupkyně ředitelky


Evaluace personálních podmínek

Cíl:

zhodnotit personální podmínky vzhledem k naplňování cílů RVP, kvalifikovanost pedagogů

Časový rozvrh:

1x ročně, červen

Prostředky:

dotazníky, plán DVPP, kontrolní a hospitační činnost, rozbory sledovaného

Kdo:

ředitelka, učitelky, zástupkyně ředitelky vedoucí učitelka, školník, vedoucí ŠJ


Evaluace spolupráce s rodinou

Cíl:

zmonitorovat spokojenost zákonných zástupců dětí s činností školy, s výsledky vzděláván, zhodnotit efektivnost forem, témat spolupráce v návaznosti na plnění záměrů a cílů

Časový rozvrh:

1x ročně - červen

Prostředky:

rozhovory s rodiči, dotazníky, pedagogické a provozní rady, mimoškolní akce s účastí rodičů

Kdo:

učitelky, ředitelka, zákonní zástupci, vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka


Evaluace s ostatními organizacemi

Cíl:

vyhodnotit přínos, obohacení stávajících forem spolupráce s partnery pro zkvalitnění efektivnosti ve vzdělávání dětí

Časový rozvrh:

2x ročně - únor, červen

Prostředky:

webové stránky školy, publikační činnost školy, fotodokumentace, konzultace s institucemi a partnery, koncerty dětí, návštěvy u partnerů, návštěvy v ZŠ, ZUŠ, rozhovory s učitelkami ZŠ, výstava dětských prací

Kdo:

ředitelky, zástupkyně ředitelky


8.Závěrečná ustanovení

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DUHOVÝ ZVONEČEK je závazný pro všechny zaměstnance školy.

ŠVP je zveřejněn na přístupném místě ve škole, což je u hlavního vstupu do budovy a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni zaměstnanci školy.

Změny ŠVP lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny podléhají projednání v pedagogické radě a schválení ředitelkou školy.Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DUHOVÝ ZVONEČEK nabývá účinnosti

dne 1. 9. 2018Mělníku dne 30. 8. 2018Bc. Ivana Hořejší

ředitelka školyPodpis